Matkailualueen digitaalinen kehittäminen

Inari-Saariselkä matkailualueen digitaalinen kehittäminen –hanke

Pohjoisimman Lapin matkailualue on yöpymisissä mitattuna Lapin kolmanneksi suurin matkailualue 0,6 miljoonalla vuosittaisella yöpymisellä (2019). Matkailualue on hyvin kansainvälinen ja alueen rekisteröityneistä yöpymisistä yli 60% on kansainvälisiä. Inari-Saariselkä alueorganisaation jäsenyrityksiä on lähes 100 Pohjois-Lapin alueella, kolmessa kunnassa. Matkailualueen elinkeinosta noin 70% perustuu suoraan tai välillisesti matkailuelinkeinoon. Koronan vaikutukset alueella ovat merkittävät niin paikallisille yrityksille, asukkaille kuin koko aluetaloudelle. Inari-Saariselkä matkailun kehitystyö matkailuelinkeinon elpymiseksi koronapandemian vaikutuksista on todella tärkeää.

Koronan jälkeisessä ajassa digitaalisen alustatalouden kehityksessä mukana pysyminen korostuu. Saavutettavuudeltaan kaukaisella sijainnilla ja lentoyhteyksistä merkittävältä osin riippuvaiselle InariSaariselkä matkailualueelle kauppa muotoutuu uudelleen ja alueelle tulee tavoitella niin uusia kotimaisia kuin kansainvälisiä asiakkaita. Alueen asiakaspohja ja jakelukanavat ovat murroksessa ja alueen digitalisaation kehittäminen on keskeistä myynti- ja markkinointikanavien uudelleen muotoutuessa ja digitaalisen ostopolun merkityksen korostuessa niin kotimaisen kuin ulkomaisen myynnin ja markkinoinnin suhteen.

Laaja matkailualue Pohjois-Lapissa ulottuu kolmen kunnan alueella Tankavaarasta Nuorgamiin ja alueella on 9 eri kohdetta, joista Saariselkä ja Inari ovat tunnetuimmat. Alueen portfolion esittäminen on nykytilanteessa irrallinen ja kehitystyötä tulee tehdä asiakaslähtöisemmän palveluportfolion esittämiseksi. Lisäksi tämä portfolio tulisi saada sisältöineen hyvin jaettua myös eri jakelukanaviin ja alueella tarvitaan uudenlaista sisällöntuotannon mallia monikanavaisuuden edistämiseksi.

Keskeisenä kehityskohteena on myös alueen vahvaan kansainväliseen kauppaan linkittynyt olemassa oleva laaja mutta muuttuva matkanjärjestäjäverkosto, jonka työskentelymallit ovat koronan jälkeen murroksessa kasvotusten tapahtuvien vierailujen ja myyntitilaisuuksien siirtyessä enemmän digitaaliseksi. Matkanjärjestäjä-asiakkuuksien hallinta sekä yhteistyö edellyttää uudenlaisia tapoja digitalisaation avulla.

Hankkeen kehitysteemat

 • Matkailualueen digitalisaation kehittämistä tehdään hankkeessa olevan kolmen työpaketin avulla. Nämä kaikki työpaketit kehittävät matkailualueen digitaalisuutta: alueen palveluportfolion digitalisointi, alueorganisaation uudenlaisen digitaalisen sisällöntuotannon malli ja matkanjärjestäjäyhteistyön digitalisointi.

 • Alueportfolion digitalisointi – laajan matkailualueen esittäminen, markkinointi ja myynti uudenlaisten toimintatapojen ja teknologioiden avulla. Muuttuneessa koronatilanteessa kilpailun myötä myös tarve asiakaslähtöisemmälle palvelutarjonnan esittämiselle korostuu. Matkailualueella on tarve uudenlaisille toimintatavoille ja teknologioille laajan alueen esittämiseen, markkinointiin ja myyntiin. Vahvan kansainvälisen kaupan rinnalla kotimaisen kaupan merkitys on kasvanut ja tämä tulee myös huomioida palveluportfolion esittämisessä ja ostopoluissa.
 • Uudenlaisella sisällöntuotannon mallilla saavutetaan monikanavaisuutta ja resurssisäästöjä. Alueorganisaation uudenlaisen digitaalisen sisällöntuotannon mallin avulla saadaan tuotua alueen tarjontaa laajemmin esille digitaalisissa ympäristöissä ja siten nostamaan myös alueen näkyvyyttä ja näin olleen varmistamaan kilpailukykyä tukevaa digitaalista toimintaympäristöä.
 • Matkanjärjestäjäyhteistyön kehittäminen digitalisaation avulla. Koronan myötä yhteydenpito laajaan matkanjärjestäjäverkostoon muuttui perinteisten kasvotusten tapahtuvien vierailujen ja tapaamisten sekä sähköpostiviestinnän osalta ja asiakkuuksia johdetaan tulevaisuudessa enemmän digitaalisin keinoin.

Hankkeen vaikutukset

 • – Edistää alueen matkailuelinkeinon elpymistä koronapandemian vaikutuksista 
 • – Vahvistaa matkailun koordinaatiota ja johtamista Inari-Saariselkä alueella digitalisaation keinoin 
 • – Matkailijoille laajan alueen matkailutuotteet ja –paketit (ml. vastuulliset) ovat digitaalisesti helpommin löydettävissä ja ostettavissa
 • – Digitalisaation avulla matkailualueen portfolio esitetään asiakaslähtöisemmin, mikä edistää alueen laajan tuoteportfolion esille tuomista sekä yritysten kannattavuus paranee mm. viipymän pidentymisellä
 • – Uuden sisällöntuotannon mallin avulla matkailualueen sisältö on monikanavaisemmin esitetty ja näin edistää alueen sekä sen yrityksien markkinointia monikanavaisesti – tuo selkeyttä, ammattimaisuutta ja kustannustehokkuutta
 • – Vahvistetaan alueen matkailuyritysten valmiuksia toimia matkailun jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä sekä uusissa digitaalisissa jakelukanavissa

Yhteistyötä ja verkostoitumista

Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä matkailualueen yritysten, kuntaorganisaatioiden, matkanjärjestäjäverkostojen, Visit Finlandin sekä muiden matkailualueiden kanssa hyödyntäen kunkin tahon kehittämishankkeita ja osaamista. 

Hankkeen aikataulu ja rahoitus

 • Hankkeen toteutusaika 1.11.2020-31.12.2021 ja hankkeen rahoitus koostuu Teollisuus- ja elinkeinoministeriön alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä Inari-Saariselkä Matkailun omarahoitusosuudesta.

Lisätietoja: Noora Portti, Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, Lapland North Destinations. Sähköposti: noora.portti@laplandnorth.fi


Inari-Saariselkä Matkailu Oy on myös mukana useissa muissa kehityshankkeissa: